Đại Lý Tàu Biển

1. Đại lý tàu biển:

- Dịch vụ quản lý, thuê tàu và môi giới hàng hải.

- Dịch vụ kiểm hàng và dịch vụ tàu biển.

- Dịch vụ đại lý hàng hải


 
1. Đại lý tàu biển:

- Dịch vụ quản lý, thuê tàu và môi giới hàng hải.

- Dịch vụ kiểm hàng và dịch vụ tàu biển.

- Dịch vụ đại lý hàng hải.